BRIDGE Еразъм+, Изграждане на капацитет в ПОО

BRIDGE - СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ЗА УЧЕНЕ, ОСНОВАНО НА МЛАДЕЖКА РАБОТА

Партньори:

BUCTЦентър за учебно-тренировъчни фирми, Министерство на образованието и науката, България - координатор

PEN Worldwide - Световнамрежа на учебните предприятия, Германия

CSOЦентър за професионално образование, Черна гора

MESTI – Министерство на образованието, науката и технологиите, Косово

ESCИкономическо училище – Чачак, Сърбия

CPCD - Център за насърчаване на гражданското общество, Босна и Херцеговина

 

Продължителност: 1 януари 2023 г. – 31 декември 2024 г

Основна цел на проект BRIDGE е да се изгради сътрудничество между партньори от Западните Балкани и ЕС за осъществяване на общи дейности и събития в мрежата на учебните предприятия, да се насърчи обмена на най-добри практики между страните-партньори и да се създаде програма за съвместни дейности, която да може да послужи като рамка за бъдещо сътрудничество и с други регионални институции.

Проектът ще укрепи регионалното сътрудничество между институциите и заинтересованите страни, работещи за развитието на сектора на професионалното образование и обучение за младежи, ще свърже националните мрежи от учебни предприятия на Западните Балкани с техните партньорски мрежи в ЕС, ще изгради по-добро разбиране у младежите от Западните Балкани за това как работи пазарът на ЕС и как на практика предприятията и младите предприемачи от региона могат да се адаптират към търговските закони и разпоредби на ЕС.

Проектът включвадейности, чийто резултати са разпределени в няколко основни работни пакети:

Рамка/Модел за съвместни дейности - анализ и оценка на потенциални съвместни дейности и събития, набор от добри практики.

Финален доклад    ENG

Работен план и програма    BG   ENG

Balkan Youth Challenge - разнообразни събития, включително сесии за работа в мрежа, регионални младежки състезания, както и конферентни сесии по актуални теми.

Регионален търговски панаир научебни предприятия – ще даде възможност на обучаемите да представят своите продукти/услуги на конкурентен пазар пред своите колеги от учебните предприятия от страната и от чужбина. Паралелно с изложението ще се проведат и състезания, оценявани от реалния бизнес и от университетите.

Инструментариум/рамка за регионално сътрудничество – с насоки за международно сътрудничество, търговски операции и партньорства между учебните предприятия от ЕС и Западните Балкани, препоръки за организация на дейността на учебните предприятия, както и за участие в международни събития и състезания; с иновативни методи и добри практики за учене и преподаване с цел постигане в перспектива на по добра адаптивност към изискванията на пазара на труда в ЕС.