HEIPNET

Включване на иновативни практически насочени обучения и партньорства с бизнеса при разработване на учебни програми във висшите учебни заведения - HEIPNET

ОСНОВНАТА ЦЕЛ:
Целта на проекта HEIPNET е да интегрира академичните знания с практическия опит на висшите училища, така че студентите да могат да развиват умения за пригодност за работа. Концепцията учебно предприятие (УП) ще бъде интегрирана в учебните програми на висши училища от ЕС и ще се изградят стратегически връзки между висшите училища и бизнеса, използвайки методология на обучение, основаваща се на учене чрез работа.

Целева група:
1. Ръководители на УП / преподаватели / организатори на практики / висши училища.
2. Студенти.
3. Представители на бизнеса.
4. Други заинтересовани страни: Тренировъчни фирми, Централни офиси, други образователни институции

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
1. Адаптиране на учебната програма за УП/модул чрез актуализиране на съдържанието и според нуждите на пазара на труда и стратегията на образователната институция.
2. Разработване на учебна програма и наръчник, който да се използва от висши училища, които биха желали да прилагат концепцията „учебно предприятие“.
3. Укрепване на партньорството между университетите, техните учебни предприятия и бизнеса.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Създаване на ръководство, което да бъде използвано от висши училища, които се интересуват от прилагането на концепцията „ учебното предприятие“.
2. Сздаване на ръководство за организиране на партньорство на УП от висшите училища с реални бизнес партньори за обучители в УП (набор от иновативни методики) и студенти (набор от препоръки, примери и т.н.) и компаниите.
3. Създаване на онлайн база данни за ползване от реални бизнес компании. Базата данни на висшите училища ще бъде нов елемент от съществуващата база данни за УП и ще бъде предназначена за висши учебни заведения и бизнес ментори, които се интересуват от участие в партньорства образование-бизнес. Това ще повиши популярността на концепцията „учебно предприятие“ сред висшите училища и по света.
4. Препоръки за подобрения на модул (и) „учебно предприятие“/ и на учебни програми на различни висши училища.