Качество

Оценката на качеството по определени стандарти е гаранция за добра работа и референция към партньорите  - доставчици и клиенти, както и към всички заинтересовани страни. 
В Българската мрежа на учебните предприятия оценка и сертифициране за качество се извършва по стандартите на Световната мрежа на учебните предприятия PEN WORLDWIDE

Процедура за сертифициране на УТФ 

1.   Запознаване с предварителните изисквания и критерии за оценка на качеството на УТФ на интернет страницата на ЦУТФ, Раздел Качество

2.   Подаване на заявление за сертифициране на тренировъчна фирма до Центъра за УТФ. Заявлението се  подписва от ръководителя на УТФ и от директора на учебното заведение. Заедно с приложенията се изпраща на имейл: info@buct.org

3.   Като приложения към заявлението се изпращат сканирани доказателства.

4.      Потвърждение за приемане на заявлението. Изпращане на критериите за оценяване

5.       Определяне на дата за сертифициране – не по рано от 6 месеца след подаване на Заявлението.

6.    Оценка на учебното предприятие от определена от ЦУТФ комисия по оценъчния лист със стандартите за  качество на PEN Worldwide, който е получен в институцията, в която работи УП, поне 6 месеца  преди одита:

7.       Провеждане на одит в офиса на УТФ/онлайн.

Одитът на място включва:

·        Преглед на офиса;

·        Преглед на документацията на учебно-тренировъчната фирма

·        Преглед на сделките и разплащанията през системата на БУКТБАНК

·        Интервю с ръководителите на УТФ

8.     При успешно преминат одит (придобиване на не по-малко от 75 точки обща оценка и не по малко от 65%  покритие на изискванията във всяка отделна секция) издаване на сертификат с името на УТФ и поредния  номер на сертификата.

  Процедура за сертифициране на обучаеми в УТФ

 Могат да бъдат сетифицирани САМО СЛУЖИТЕЛИ /ОБУЧАЕМИ/ в сертифицирани по стандартите за качество на PEN WORLDWIDE учебно-тренировъчни фирми.

Сертифицирането на служители на учебно-тренировъчни фирми се осъществява от комисия на съответната учебна институция.

ЦУТФ е подготвил и при поискване предоставя примерен оценъчен лист за обучаеми в тренировъчно предприятие в електронен вид.

Комисията изготвя протокол и изпраща в ЦУТФ предложение за издаване на сертификати на обучаваните в УТФ в съответната институция.

Предварителни изисквания за стартиране на процедурата за оценка на качеството

Заявление за провеждане на одит

Критерии за оценка на качеството на PEN WORLDWIDE