История

Центърът за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ) е създаден от преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София през 1996 г., скоро след като първите учебно-тренировъчни фирми започват работа.

Една печеливша идея

Езици, технологии ...  и бизнес - измеренията на новото обучение по предприемачество

Първите учебно-тренировъчни фирми в България

Историята, която ще ви разкажем, започва преди повече от двадесет  години в София. В началото е едно софийско икономическо училище с многогодишна история – Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и нейният ентусиазиран екип, увлечен от идеята да приложи в България опита на Австрия в създаването на учебно-тренировъчни фирми за ученици от професионални училища с икономически профил.

В Европа тренировъчното предприятие води своето начало от 17 в., когато за първи път се споменава в литературата. От тогава идеята се разширява, обогатява и доразвива и намира все по-голяма реализация в много страни по света.

В България, на 09.02.1994 г., се създава първото в страната учебно предприятие - учебно-тренировъчна фирма /УТФ/ - София във Финансово-стопанска гимназия - София. Още в следващата 1995-1996 учебна година фирмите в училището са вече четири. Проектът бързо се разраства в още 4 икономически училища в България в градовете Бургас, Варна, Монтана и Стара Загора.

През 1995 година започва създаването на Националeн Център на тренировъчните предприятия. Центърът на учебно-тренировъчните фирми (сега Център за учебно-тренировъчни фирми - ЦУТФ) е създаден от преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София. В началото ЦУТФ работи в рамките на НФСГ, като обслужва всички УТФ в страната. Целта на първите доброволци, които работят в Центъра, е да разработят методология, чрез която да симулират държавата с нейните институции и функции, с което да дадат възможност на учебните фирми да работят в среда, която във възможно най-голяма степен се доближава до реалностите в страната.

 В този период Ротари клуб – Кицбюел - Австрия разработва проект за развитие на мрежа от тренировъчни фирми в България с национален център. Проектът е одобрен и финансиран от фондацията на Ротари – Ротари Интернешънъл. Проектът се осъществява през 1997 и 1998 г., като включва обзавеждане и оборудване на училищни офиси на тренировъчни фирми в София, Монтана и Бургас и на Националния център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ). Офисът на ЦУТФ тогава се помещава в сградата на НФСГ в София. Той е открит официално на 25.10.1997 г. от ръководителя на проекта д-р Ханс Филип, директор на икономическата гимназия в Китцбюел и сътрудник в Националния център на тренировъчните фирми в Австрия (ACT). 

Ханс Филип открива първия офис на Центъра в сградата на НФСГ - София     

     София, октомври 1997 г. 

От 1999 г. със заповед на Министъра на образованието Центърът придобива статут на самостоятелно звено към МОН.

Основната дейност на ЦУТФ е обслужване на учебния процес в часовете по учебно-тренировъчна фирма /професионална подготовка, предприемачество, извънкласни дейности/.

Първите регистри и служби, необходими за работата на УТФ, се създават през 1995 г. Те повтарят основните институции и функции на държавата, което дава възможност учебните фирми да работят в среда, която до възможно най-голяма степен се доближава до реалностите в страната.

За нуждите на обучението сега в Центъра функционират 8 служби:

·  Агенция по вписванията,

·  Банка,

·  Национална агенция за приходите,

·  Борса за търговия на едро,

·  Патентно ведомство,

·  Управление Банков надзор,

·  Комисия за защита на личните данни,

- Служба Земеделие.

Четири от службите са достъпни онлайн.

Центърът поддържа и 7 регистъра (Търговски, Регистър БУКТСТАТ, Национален бизнес комуникационен указател, Регистър на учебните институции в които работят учебни предприятия, Регистър на сертифицираните учебни предприятия и Регистър на сертифицираните обучавани в учебни предприятия, Регистър на учителите-ръководители на тренировъчни фирми.

Още с неговото създаване сътрудниците на Центъра започват да организират семинари за обучение на ръководители на учебно-тренировъчни фирми. Оттогава обучението на учители е една от основните дейности на Центъра

В Мрежата на учебно-тренировъчните фирми ежегодно се провеждат учебни търговски изложения. Първият панаир на учебно-тренировъчни фирми у нас е проведен през 1997 г. с 8 фирми-участнички. До 2019 г. са проведени 22 панаира с международно участие, като интересът и броят на участниците растат с всяка следваща година.

От 2003 г. ЦУТФ е член на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN PENInternational.

Центърът поддържа Регистъра на учебните предприятия от България в Световната мрежа EUROPEN-PENInternational, като регулярно въвежда и актуализира информация за работещите у нас учебно-тренировъчни фирми.